verkoopsvoorwaarden | HelmetPlus

Verkoopsvoorwaarden


HelmetPlus NV

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u goederen bestelt bij HelmetPlus NV.

HelmetPlus NV beseft dat één van de grootste zorgen die mensen hebben bij het kopen op internet, die van beveiliging is. Daarom hebben we veel tijd en geld geïnvesteerd in de best mogelijke systemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig blijven. 

Al onze verkopen en leveringen worden beschouwd als afgesloten aan de hierna vermelde algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, waaronder deze bepaald in de bestelbonnen van de klant.


Privacy

HelmetPlus NV houdt bij het bestellen informatie bij over de klanten die zijn verzameld, zoals voor- en achternaam en het e-mailadres, om de gedane bestellingen te kunnen uitvoeren. HelmetPlus NV zal zijn database nooit verkopen, verhuren of uitlenen aan een derde partij. Alle informatie is op rechtmatige wijze verkregen en in overeenstemming met de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 of beter bekend als 'GDPR' die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Privacy is erg belangrijk dus lees het volgende Privacybeleid  aandachtig en zorgvuldig door. Deze pagina bevat veel informatie over uw privacy en rechten!


Prijzen

Alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW volgens het huidige tarief, tenzij anders vermeld. We proberen de prijs zoals geadverteerd te handhaven, maar we behouden ons het recht voor deze te wijzigen indien zich een verhoging van lonen, grondstofprijzen, taksen of andere situaties zouden voordoen. Bij bestellingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) wordt de BTW in mindering gebracht en de invoerrechten zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Productprijzen in het winkelwagentje zijn exclusief bezorgkosten. De verzendkosten worden berekend tijdens het afrekenproces en zijn afhankelijk van de grootte van de bestelling en de bestemming. 


Productbeschrijvingen

HelmetPlus NV probeert de informatie en inhoud op de site zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. Wij zijn evenwel enkel gehouden aan een middelenverbintenis; wij zijn niet gehouden aan enige resultaatsverbintenis van welke aard ook. 

HelmetPlus NV kan echter niet garanderen dat productbeschrijvingen, foto’s of andere inhoud van deze website altijd juist, volledig, actueel of foutvrij zijn. 

Wij wijzen in principe elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot materiële of immateriële schade voortvloeiend uit of verband houdende met de legitimiteit, actualisering, juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de inhoud van de informatie en de diensten voorgesteld door HelmetPlus NV.

Als een product aangeboden door HelmetPlus NV niet is zoals beschreven, kan u deze in ongebruikte staat en onder de hierna bepaalde voorwaarden terugzenden. Meer info vindt men hier .


Het gebruik van de Helmet-plus.com website en HelmetPlus App

De website helmet-plus.com verstrekt informatie aan de gebruiker/koper. De inhoud is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik.

De HelmetPlus App is bestemd en ontwikkeld om gebruikt te worden in combinatie met HelmetPlus producten, en is eveneens uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik.

Het op enigerlei wijze kopiëren, re-engineering, reproduceren of distribueren van de website en/of de HelmetPlus app zonder schriftelijke toestemming van HelmetPlus NV is uitdrukkelijk verboden.   Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk gebruik.

HelmetPlus NV behoudt zich het recht om deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen.  

Alle informatie, producten en diensten op de website of in de app, worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en dit zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.  HelmetPlus NV biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website en de app.  Helmetplus NV is niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website en de app.

HelmetPlus NV is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van websites van derden.  Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van HelmetPlus NV zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker.  HelmetPlus NV ziet af van elke aansprakelijkheid betreffende de inhoud van websites welke niet eigendom zijn van HelmetPlus NV.

HelmetPlus sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en haar producten, of met het gebruik van de HelmetPlus de app.

HelmetPlus NV behoudt zich het recht voor om op elk moment de HelmetPlus Services of de App of enig deel daarvan te wijzigen, op te schorten of stop te zetten met of zonder kennisgeving. In de toekomst kunnen we aanvullende diensten, features, functionaliteiten en in-app aankopen aanbieden. U stemt ermee in dat HelmetPlus NV niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de HelmetPlus-diensten of de app of enig deel daarvan.

Eigendom: de aan u geleverde app wordt aan u in licentie gegeven en niet verkocht. HelmetPlus NV (en haar licentiegevers, indien van toepassing) is eigenaar van alle rechten, titels en belangen, inclusief alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, in en op de HelmetPlus Services en de App. Deze Servicevoorwaarden zijn geen verkoop en ze geven u geen eigendomsrechten in of met betrekking tot de App. De naam HelmetPlus, het logo en de productnamen die zijn gekoppeld aan de HelmetPlus-service zijn eigendom van HelmetPlus NV (of haar licentiegevers, indien van toepassing), en er wordt geen recht of licentie verleend om ze impliciet, uitsluiting of anderszins te gebruiken. HelmetPlus NV (en haar licentiegevers, indien van toepassing) behoudt zich alle rechten voor die niet worden verleend in deze Overeenkomst.


Onder de 18 jaar

We nemen veiligheid zeer ernstig, zeker wanneer het om kinderen gaat. We raden ouders dan ook aan om hun kinderen te leren hoe ze veilig op internet kunnen surfen. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de HelmetPlus NV online winkel alleen gebruiken met de hulp van een ouder of voogd.


Levering

HelmetPlus NV streeft ernaar uw bestelling zo snel mogelijk te verwerken. Over het algemeen verwerken we bestellingen die op een werkdag vóór 12.00 uur geplaatst zijn nog op diezelfde dag. Tijdens drukke perioden is het mogelijk dat uw bestelling echter pas op de eerstvolgende werkdag verwerkt wordt. Gemiddelde levertijden voor artikelen 'in voorraad' zijn 3 à 4 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Waar mogelijk bieden we een express koerierdienst aan met een gemiddelde levertijd van 1 à 2 werkdagen. Er moet echter worden opgemerkt dat onze koeriers soms problemen ondervinden bij de bediening en daarom is dit geen gegarandeerde service.


Annuleringstermijn

Klanten hebben het recht om elke bestelling die geplaatst werd via de HelmetPlus webshop voor voorraadartikelen te annuleren tot 14 werkdagen na de dag waarop de goederen zijn geleverd. Annulering moet schriftelijk per brief of e-mail worden gedaan.    Alle geretourneerde goederen moeten vergezeld zijn van het retourformulier dat je tot 14 dagen na levering kan terugvinden op je "Mijn Account" pagina.   
De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van de goederen naar HelmetPlus NV op eigen kosten. HelmetPlus NV betaalt de goederen binnen 30 dagen na annulering van de bestelling terug. De goederen moeten ongebruikt worden geretourneerd, in de originele verpakking en geschikt voor wederverkoop binnen 30 dagen na de annulering. Als deze niet worden geretourneerd, betekent dit dat de klant hiervoor kosten in rekening wordt gebracht.


Garantietermijn

HelmetPlus NV biedt 2 jaar garantie op fabricagefouten. Je factuur is het garantiebewijs en de factuurdatum is de ingangsdatum van de garantieperiode. Het betreft een carry-in garantie en dat betekend dat we je vragen om het defecte product naar ons terug te sturen. Het staat HelmetPlus vrij om te beslissen of het product wordt hersteld, wordt vervangen door een zelfde of een gelijkwaardig product, of dat het aankoopbedrag wordt terugbetaald. De garantie geldt niet voor onderdelen welke onderhevig zijn aan slijtage, batterijen en LED’s.  Je hebt geen recht op garantie wanneer een van onderstaande bepalingen wordt vastgesteld:

    • Schade veroorzaakt door eigen toedoen (bijvoorbeeld: waterschade, valschade, drukschade, stootschade en schade na stunten of blootstelling aan hoge temperaturen).

    • Schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.

    • Er werd zelf geprobeerd om het product te openen of te repareren.

    • Onderdelen werden veranderd of toegevoegd welke er bij levering niet op zaten.

    • Schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud.

Neem in het geval van een beroep op garantie contact op met onze klantenservice


Klachtenprocedure

Geen enkele klacht betreffende onze goederen, diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk aan HelmetPlus NV is gericht binnen de 14 werkdagen na de dag der levering of factuurdatum.

Bovendien moet de klacht betreffende de aard, hoeveelheden en uiterlijke toestand van de goederen aan ons gericht worden op het ogenblik van de levering en ook uitdrukkelijk vermeld worden op het origineel van het vervoerdocument en de leveringsbon in het bezit van ons of onze transporteur. 

Alle klachten moeten worden gericht aan:   HelmetPlus NV,  Waterputdreef 11A,   8020 Hertsberge,   België

U kunt ook een e-mail sturen door hier  te klikken, of telefonisch op +32.(0)50.960.409.


Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij de bestelling te geschieden per kredietkaart, debetkaart of desgevallend via andere betalingswijzen die bij het bestelproces zullen worden aangeven.

Indien - bij overeengekomen afwijkende betalingscondities – de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van 50 Euro. De op de bankafschriften van HelmetPlus NV aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

HelmetPlus NV is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden

Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van 100 Euro.

Zolang door of namens de wederpartij geen volledige betaling van het verschuldigde heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen eigendom van HelmetPlus NV .

Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door HelmetPlus NV gemaakte invorderings-kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.


Overmacht

Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

Indien naar het oordeel van HelmetPlus NV de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft HelmetPlus NV  het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

Is naar het oordeel van HelmetPlus NV de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

HelmetPlus NV  is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.


Geschillen

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van Brugge bevoegd.